Does invasion of Spartina alterniflora alter microhabitats and benthic communities of salt marshes in Yangtze River estuary?

刊物名称: 
ECOLOGICAL ENGINEERING
年: 
2016
卷期: 
88
页码: 
153-164
作者: 
Quan, Weimin
Zhang, Heng
Wu, Zuli
Jin, Shaofei
Tang, Fenghua
Dong, Jianbo