The response time of the Changjiang plume to river discharge in summer

刊物名称: 
JOURNAL OF MARINE SYSTEMS
年: 
2016
卷期: 
154(SIA)
页码: 
82-92
作者: 
Yuan, Rui
Wu, Hui
Zhu, Jianrong
Li, Lu