The behavior of dissolved inorganic selenium in the Changjiang Estuary

刊物名称: 
JOURNAL OF MARINE SYSTEMS
年: 
2016
卷期: 
154(SIA)
页码: 
110-121
作者: 
Chang, Yan
Zhang, Jing
Qu, Jianguo
Zhang, Guosen
Zhang, Anyu
Zhang, Ruifeng