Septin genes in channel catfish (Ictalurus punctatus) and their involvement in disease

刊物名称: 
Fish & shellfish immunology
年: 
2016
卷期: 
49
页码: 
110-21
作者: 
Fu, Qiang
Li, Yun
Yang, Yujia
Li, Chao
Yao, Jun
Zeng, Qifan
Qin, Zhenkui
Liu, Shikai
Li, Daoji
Liu, Zhanjiang