Distribution of hypoxia and pycnocline off the Changjiang Estuary, China

刊物名称: 
JOURNAL OF MARINE SYSTEMS
年: 
2016
卷期: 
154(SIA)
页码: 
28-40
作者: 
Zhu, Jianrong
Zhu, Zhuoyi
Lin, Jun
Wu, Hui
Zhang, Jing