Denitrification and Anaerobic Ammonium Oxidization Across the Sediment-Water Interface in the Hypereutrophic Ecosystem, Jinpu Bay, in the Northeastern Coast of China

Guoyu Yin,Lijun Hou,Haibo Zong,Pingxing Ding,Min Liu,Shufang Zhang,Xunliang Cheng,Junliang Zhou, Denitrification and Anaerobic Ammonium Oxidization Across the Sediment-Water Interface in the Hypereutrophic Ecosystem, Jinpu Bay, in the Northeastern Coast of China. Estuaries And Coasts?, 2015, 38(1): 211-220

刊物名称: 
Estuaries And Coasts?
年: 
2015
卷期: 
38(1)
页码: 
211-220.
作者: 
Yin, G.Y.
Hou, L.J.
Zong, H.B.
Ding, P.X.
Liu, M.
Zhang, S.F.
Cheng, X.L.
Zhou, J.L.