Effects of Sulfamethazine on Denitrification and the Associated N2O Release in Estuarine and Coastal Sediments

Lijun Hou, Guoyu Yin, Min Liu, Junliang Zhou, Yanling Zheng, Juan Gao, Haibo Zong , Yi Yang, Lei Gao, Chunfu Tong, Effects of Sulfamethazine on Denitrification and the Associated N2O Release in Estuarine and Coastal Sediments. Environmental Science and Technology?, 2015, 49(1): 326-333

刊物名称: 
Environmental Science & Technology
年: 
2015
卷期: 
49(1)
页码: 
326-333.
作者: 
Hou, L.J.
Yin, G.Y.
Liu, M.
Zhou, J.L.
Zheng, Y.L.
Gao, J.
Zong, H.B.
Yang, Y.
Gao, L.
Tong, C.F.