Vulnerability assessment of the coastal mangrove ecosystems in Guangxi, China, to sea-level rise

Shasha Li, Xianwei Meng, Zhenming Ge, Liquan Zhang, Vulnerability assessment of the coastal mangrove ecosystems in Guangxi, China, to sea-level rise. Regional Environmental Change, 2015, 15(2): 265-275

刊物名称: 
Regional Environmental Change
年: 
2015
卷期: 
15
页码: 
265-275.
作者: 
Li, S.S.
Meng, X.W.
Ge, Z.M.
Zhang, L.Q.