Formation of greigite under different climate conditions in the Yellow River delta

YongHong Wang, WeiGuo Zhang, XiuJin Liu, GuangXue Li, Meng Liu, Formation of greigite under different climate conditions in the Yellow River delta. Science China-Earth Sciencens, 2015, 58(2): 300-308

刊物名称: 
Science China-Earth Sciencens
年: 
2015
卷期: 
58(2)
页码: 
300-308.
作者: 
Wang, Y.H.
Zhang, W.G.
Liu, X.J.
Li, G.X.
Liu, M.