Toxicity bioassays for water from black-odor rivers in Wenzhou, China

He DeFu, Chen RuiRui, Zhu EnHui, Chen Na, Yang Bo, Shi HuaHong, Huang MinSheng, Toxicity bioassays for water from black-odor rivers in Wenzhou, China. Environmental Science and Pollution Research, 2015, 22(3): 1731-1741

刊物名称: 
Environmental Science and Pollution Research
年: 
2015
卷期: 
22(3)
页码: 
1731-1741
作者: 
He, D.F.
Chen, R.R.
Zhu, E.H.
Chen, N.
Yang, B.
Shi, H.H.
Huang, M.S.