Behavior of dissolved aluminum in the Huanghe (Yellow River) and its estuary: Impact of human activities and sorption processes

Zhao-Wei Wang, Jing-Ling Ren , Gui-Ling Zhang, Su-Mei Liu, Xiang-Zhao Zhang, Zhe Liu, Jing Zhang, Behavior of dissolved aluminum in the Huanghe (Yellow River) and its estuary: Impact of human activities and sorption processes. Estuarine Coastal and Shelf Science, 2015, 153: 86-95

刊物名称: 
Estuarine Coastal and Shelf Science
年: 
2015
卷期: 
153
页码: 
86-95.
作者: 
Wang, Z.W.
Ren , J.L.
Zhang, G.L.
Liu, S.M.
Zhang, X.Z.
Liu, Z.
Zhang, J.