Abundance and diversity of polycyclic aromatic hydrocarbon degradation bacteria in urban roadside soils in Shanghai

Xiaofei Li, Lijun Hou, Min Liu, Yanling Zheng, Ye Li, Xianbiao Lin, Abundance and diversity of polycyclic aromatic hydrocarbon degradation bacteria in urban roadside soils in Shanghai. Applied Microbiology and Biotechnology, 2015, 99(8): 3639-3649

刊物名称: 
Applied Microbiology and Biotechnology
年: 
2015
卷期: 
99(8)
页码: 
3639-3649.
作者: 
Li, X.F.
Hou, L.J.
Liu, M.
Zheng, Y.L.
Li, Y.
Lin, X.B.