Phytoplankton Dynamics and Its Further Implication for Particulate Organic Carbon in Surface Waters of a Tropical/Subtropical Estuary

Zhuo-Yi Zhu, Su-Mei Liu, Ying Wu, Ying Li, Jing Zhang, Jun Hu, Phytoplankton Dynamics and Its Further Implication for Particulate Organic Carbon in Surface Waters of a Tropical/Subtropical Estuary. Estuaries and Coasts, 2015, 28(3): 905-916

刊物名称: 
Estuaries and Coasts
年: 
2015
卷期: 
28(3)
页码: 
905-916.
作者: 
Zhu, Z.Y.
Liu, S.M.
Wu, Y.
Li, Y.
Zhang, J.
Hu, J.