Variations in tidal flats of the Changjiang (Yangtze) estuary during 1950s-2010s: Future crisis and policy implication

Wen Wei,Zhenghong Tang,Zhijun Dai,Yifan Lin,Zhenpeng Ge,Jinjuan Gao, Variations in tidal flats of the Changjiang (Yangtze) estuary during 1950s-2010s: Future crisis and policy implication. Ocean & Coastal Management, 2015, 108: 89-96

刊物名称: 
Ocean & Coastal Management
年: 
2015
卷期: 
108
页码: 
89-96.
作者: 
Wei, W.
Tang, Z.H.
Dai, Z.J.
Lin, Y.F.
Ge, Z.P.
Gao, J.J.