Effects of tetracycline on developmental toxicity and molecular responses in zebrafish (Danio rerio) embryos

Qiang Zhang ? Jinping Cheng ? Qi Xin, Effects of tetracycline on developmental toxicity and molecular responses in zebrafish (Danio rerio) embryos. Ecotoxicology, 2015, 24: 707–719

刊物名称: 
Ecotoxicology
年: 
2015
卷期: 
24
页码: 
707-719.
作者: 
Zhang, Q.
Cheng, J.P.
Xin, Q.