Magnetic properties of tidal flat sediments on the Yangtze coast, China: Early diagenetic alteration and implications

Ting Chen,Zhanghua Wang, Xuxu Wu, Xiaoqin Gao, Lin Li, Qing Zhan, Magnetic properties of tidal flat sediments on the Yangtze coast, China: Early diagenetic alteration and implications. The Holocene, 2015, 25(5): 832 –843

刊物名称: 
The Holocene
年: 
2015
卷期: 
25(5)
页码: 
832-843.
作者: 
Chen, T.
Wang, Z.H.
Wu, X.X.
Gao, X.Q.
Li, L.
Zhan,Q.